IMA A MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ 

Máriagyűd fotó kegyképEmlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Hozzád kiállottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak; mert folyton-folyvást vigyázott éber szemed örökségedre, ó mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi biztosra vévén gyakran folyamodtunk hozzád és tapasztalásból tudjuk, és bízvást el is mondhatjuk, hogy egyedül szószólásod miatt áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizodalom lelkesít, hogy oltalmad szárnyai alatt keressünk menedéket, mi, a te néped, örökséged és hű nyájad, kik szentséges Fiadról vagyunk elnevezve, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk.

Azért emeljük föl tehát hozzád szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt, hogy nagy alázattal kitárjuk színed előtt könyörgésünket. Oltalmazzad is, esengve esdünk, és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki gonosz ellen édes hazánkat, hogy mindenkor virágzó legyen Isten dicsőségére és néped vigasztalására. Legyen eszköz benne a te esedezésed, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitvallást idehaza és mindenütt széles e világon fölmagasztalás érje; hazánk püspöki karának, a főpásztoroknak és az egész papságnak nyerj isteni segítő kegyelmet, nekünk pedig, híveidnek, tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteivel s gyümölcseivel bővelkedő szívet, hogy meg ne nehezteljen szent Fiad reánk és országát tőlünk joggal el ne vonja...

Légy minden bajos ügyeinkben szószólónk szent Fiadnál, hogy az ő akaratja szerint rendezzük életünket és téged mindenkor Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk is életünknek minden napjaiban. Kelj fel tehát, édes jó Anyánk! Te uralkodjál felettünk és szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk.

Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését; melyet ezúttal színed elé terjesztettünk, hogy közbenjárásod ereje által megsegítve, a jelen élet viszontagságai után a síron túl az örökkévaló boldogságra juthassunk.

Ti pedig, édes magyar hazánk védőszentjei: Adalbert püspök, István, első király, Imre herceg, Mór és Gellért püspökök, László király, Erzsébet asszony, nemkülönben boldog Margit, Kinga és Jolán, IV. Béla király leányai, valamint boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Isten minden dicsőült szentjeivel együtt esedezzetek érettünk a mi Urunk Jézus Krisztusnál. 

Ámen.                                                                                                                         

Eszterházy Pál

(Forrás: http://szit.katolikus.hu) 


Felhívás ima- és böjtnapra!

Szeptember 2-i kihallgatáson Ferenc pápa azt kéri, hogy szeptember 4-én tartsunk ima- és böjti napot a nehéz helyzetben lévő Libanonért. Lehetőségünk szerint csatlakozzunk ehhez a felhíváshoz! 


 

A Laudato si’ év (2020. május 24 – 2021. május 24.) során Ferenc pápa kéri, hogy halljuk meg közös otthonunknak, a Földnek és a szegényeknek a sóhaját és imádkozzunk teremtett világunkért! 

 

IMA TEREMTETT VILÁGUNKÉRT

Szerető Istenünk, Égnek és Földnek és mindennek, ami benne van, Teremtője!
Képedre teremtettél bennünket, és minden teremtményedet gondjainkra bíztad.
Napsütéssel, vízzel és termékeny földekkel áldottál meg minket,
hogy mindenki táplálékhoz juthasson.

Nyisd meg értelmünket és érintsd meg szívünket,
hogy teremtésed ajándékát befogadjuk.
Segítsd tudatosítanunk magunkban, hogy közös otthonunk
nem csupán a mi tulajdonunk, hanem minden teremtményé
és az elkövetkező generációké, és felelősek vagyunk megóvásáért.
Lehessünk mindenkinek segítségére a szükséges ételhez és
erőforrásokhoz való hozzáférésben.

Legyél közel mindazokhoz, akik szükséget szenvednek ezekben
az embert próbáló időkben, különösen a legszegényebbekhez
és azokhoz, akik leginkább magukra maradtak.

Félelmeinket és az elszigeteltség érzését alakítsd át reménnyé
és testvéri szeretetté, hogy megtapasztalhassuk szívünk valódi megtérését.
Segíts, hogy a globális járvány következményeinek kezelésében
megtaláljuk a kreatív szolidaritás megoldásait.
Adj bátorságot, hogy merjük vállalni azokat a változtatásokat,
amik a közjó érdekében szükségesek.
Soha ilyen kézzelfoghatóan nem tapasztalhattuk meg azt,
hogy sorsunk mennyire összefügg és milyen nagy mértékben
vagyunk egymásra utalva.
Engedd meghallanunk a Földnek és szegényeinek segélykiáltását,
és gyakorlati választ adni rá.
A jelen szenvedései a vajúdás kínjai legyenek egy testvéribb
és fenntarthatóbb világ megszületésénél.

Máriának, a Keresztények Segítségének oltalmazó tekintetétől kísérve
imádkozunk mindezért Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen!

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma