NICEAI HITVALLÁS

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni
élőket és holtakat és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet.

Ámen.

AZ ÚR IMÁDSÁGA

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)

Ámen.

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál
érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

AZ ÚRANGYALA

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe
fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...
V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy, Mária...
V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária...
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk
Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent
kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése
és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

IMÁDSÁG A SZENTATYÁÉRT

Jézus Krisztus, Egyházad Ura és Pásztora!
Te Pétert és utódait az igazság sziklájává és az egység jelévé tetted. Kegyelmeddel sok szent pásztort küldtél Szent Péter után Egyházad vezetésére.
Az ő közbenjárásukra kérünk: őrizd, kormányozd, egyesítsd és szenteld meg Egyházadat a föld minden országában. 

Könyörgünk hozzád Szentatyánkért, Ferenc pápáért.
Oltalmazd hatalmaddal, irányítsd szereteteddel, világosítsd meg a Szentlélek világosságával, erősítsd meg gondjaiban, csalódásaiban a Te erőddel.
Áldd meg munkáját, hallgasd meg imáját. Ajándékozd meg egészséggel és hosszú élettel. Adj melléje mindenkor bölcs, jó tanácsadókat.
Önts szívébe megértést minden vidék és minden ember szükségei és bajai iránt.
Légy számára az üdvösség sziklája az idők minden viharában.
Erősíts meg bennünket a földi helytartód iránti engedelmességben és hűségben.
Végül pedig vezesd el őt a rábízott nyájjal együtt az örök üdvösségre.

IMÁDSÁG A FŐPÁSZTORÉRT

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben. 

Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg László püspökünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt, hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal. 

Ámen. 

(Sacramentarium Veronense)

IMÁDSÁG A PAPOKÉRT

Úr Jézus Krisztus, néped örök Főpapja, a pásztorok és a nyáj Pásztora, szolgáid Mestere és Barátja, papjaidért könyörgünk Hozzád!

Ébreszd fel Egyházadban apostolaid szellemét, hogy néped növekedjék számban és érdemekben. Küldj munkásokat aratásodba és tedd őket szereteted tanúivá. Vezesd be elhivatottjaidat mind mélyebben igazságaidba. Öltöztesd igazságba küldötteidet és irányítsd őket Szentlelkeddel a helyes úton. Tedd őket a szentségek méltó kiszolgáltatóivá. Töltsd el őket jósággal és atyai gonddal a rájuk bízott közösségek, híveik iránt. Kapcsold össze szolgáidat egymással és közösségeikkel békességben és testvéri közösségben. Adj szívükbe elhivatottságot Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért. Bátorítsd őket munkájukban, vigasztald őket magányukban és töltsd el őket szeretettel a kereszt iránt.

Add, hogy életükkel és szavukkal legyenek hűséges szolgáid és szent titkaid hirdetői. Haláluk óráján légy irgalmas bírájuk és vedd föl őket mennyei örömödbe.

Ámen.

IMÁDSÁG A VILÁGI KRISZTUSHÍVŐKÉRT

Istenünk, te azt akartad, hogy az evangélium ereje kovászként átjárja a világot. Ezért világi híveidet arra hívtad, hogy az élet forgatagában és a földi gondok között éljenek. Add, hogy krisztusi lélek töltsön el minket, és evilági tennivalóink végzésével is a te országodat építsük. Istenünk, te Fiad áldozata által az egész világot üdvözíteni akartad. Add, hogy Krisztus lelkével hassuk át a világot és legyünk az emberiség megszentelődésének kovásza. Kegyelmed bőségével erősítsd meg híveidet, akiket a világi ügyek hivatásszerű szolgálatára szántál, hogy lankadatlanul tanúságot tegyünk az evangéliumi igazságról és Egyházadat a világban mindig hatékonyan képviseljük. 
Krisztus, a mi Urunk által.

(A Misekönyvből)

IMÁDSÁG CSALÁDOKÉRT

Ó, Jézus, add, hogy családjainkban
Béke és egyetértés uralkodjék,
Hogy tiszteletben tartsák az imát
És Isten törvényét,
És hogy a törvény megtartása
Ennek szeretetét is jelentse.
Ó, Jézus, élj úgy
Minden keresztény családban,
Amint egykor Názáretben éltél.
Tartsd meg szereteted által
A család egységét minden pillanatban,
És az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó, Jézus
Azt a családi békét,
Amely egyedül képes megenyhíteni
Az élet keserűségeit.

(Szent XXIII. János pápa)


Krisztus, aki ugyanaz „tegnap, ma és mindörökké”, legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság, anyaság és minden emberi család származik.
Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra Krisztusban, az ő szeretete által.

(Szent II. János Pál pápa)

IMA A SZERZETESEKÉRT

Tekints le Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet.
Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.

Ízzék bennük a szeretet és kívüled semmit se szeressenek.
Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek.
Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled és szeretetből szolgáljanak Neked.
Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük.

Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak őrizzék és meg. Általad és nyerjék el életük koronáját. Amen.

(Pontificale Romanum)

IMA A BETEGEKÉRT

Urunk, Te vagy az Út: add, hogy mindennap a nyomodban járjunk.
Nemcsak a testet, hanem a teljes embert segítve támogassuk a betegeket, hogy bizalommal járják földi útjukat a veled való találkozásig.
Te vagy az Igazság: adj nekünk bölcsességet és tudatosságot, hogy megértsük és elfogadjuk az ember sorsának titkát, a Te akaratod szerint közeledjünk hozzá, és így fedezzük fel a gyógyulás lehetőségét.

Te vagy az Élet: add, hogy hivatásunkkal az élet evangéliumát hirdessük, s arról tanúskodjunk.
Elkötelezetten védelmezzük az életet a fogantatástól a természetes befejezésig, tartsuk tiszteletben minden ember méltóságát, különösen a leggyengébbekét és a leginkább szükséget szenvedőkét.
Urunk, tégy minket olyanná, mint az irgalmas szamaritánus, hogy készek legyünk befogadni, gondozni és vigasztalni mindenkit, akivel találkozunk.
Ámen.

(Szent II. János Pál pápa nyomán)

IMA PAPI HIVATÁSOKÉRT

Jézusunk, jó Pásztorunk, te magad biztattál minket, hogy kérjük Atyádat, az aratás urát: küldjön munkásokat aratásába. Veled kérjük most Őt: ajándékozzon meg minket, az Ő szeretett családját papokkal.
Jézusunk, tieid vagyunk és hiszünk benned, s ezért nem vagyunk pásztor nélküli nyáj: kérünk, essen meg rajtunk, testvéreiden a szíved, s küldd hozzánk szavadat, erődet, szentségeidet, áldásodat, és mindent megszentelő Szentlelkedet hordozó választottaidat.
Jézusunk, Urunk, Megváltónk, jó Pásztorunk, bízunk közbenjárásodban. Legyen velünk az Atya jóságos és irgalmas akarata szerint!

Ámen.

IMA A SZENTELENDŐKÉRT

Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, te hívtad őket szolgálatodba.
Te szóltál hozzájuk: Kövess engem! Saját papságoddal akarod megajándékozni őket.
Kérünk Téged, add nekik Szentlelkedet, hogy igazi papi emberekké legyenek.

Add, hogy legyenek vidámak és bátrak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, kitartók és dolgosak, szerények és nagylelkűek. Adj nekik
nagy szeretetet Irántad. Te élj bennük, légy szívük középpontja és életük egyedüli törvénye. Veled és Benned imádkozzanak. Jézus, örök Pap, Isten könyörülete, emberré lett szeretete, bíránk és életünk Ura: Te hívtad el őket. És Te nem bánod meg adományaidat: minden szavad Igen. Add, hogy szolgáid nyitott szívvel kövessék parancsolataidat, hogy kezüket az ekére tegyék, és ne nézzenek hátra, hogy a Te erődben célhoz érjenek, rád találjanak, és mint papok szolgálhassanak. Hálából pedig szívüket adják Neked és mindazokat a lelkeket, akiket örök szereteted országába juttatnak.
Ámen.

(Karl Rahner nyomán)

IMA ÚJMISÉS PAPÉRT

Úr Jézus, engedd, hogy fiatal szolgád friss buzgalma az évek során ne lanyhuljon, inkább érlelődjön a Te közeledben és a lelkek szolgálatában. Adj munkájában készséget, lendületet és kitartást, kellő önbizalmat és kellő alázatot, okosságot, józanságot és maradandó, igaz sikert. Legyen jó és leleményes gondviselője a kapott kincseknek a mi javunkra és a Te dicsőségedre.

Egyházi elöljáróiban mindenkor Istent lássa, és szavukat nyitott szívvel kövesse. Add, hogy feljebbvalóitól megtapasztalhassa az atyai szeretetet és a testvéri gondoskodást új szolgálati helyén, s tanúja legyen a hívek épü­lésének és a plébániai közösség virágzásának.

Állj mellette a mindennapos küzdelemben, bizonyulj erősebbnek benne önmagánál, hogy Krisztus arcát lássuk általa. Óvd meg a hamis illúzióktól, az elbizakodástól és a terméketlen jámborkodástól. Őrizd meg tisztán és szabadon a világtól és javaitól, minden földhöz tapasztó rokon- és ellenszenvtől. Tedd éretté, bölccsé, szentté, úgy, hogy épen őrizd meg lelke fiatalságát.

Ámen.

HAJLÉKTALAN JÉZUS

„Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tedd koldus voltomat. Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom. Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és ezt mondom. Világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát!” (Szent Ágoston)

Nyisd meg, Urunk, a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt.
Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak.
Segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak.
Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet.
A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe.
Oltalmazó palástodat terjeszd ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket.

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma